Nishiki Goi

No.147 AOあおきや産|

No.150 大川産|白写り

No.151 大川産|白写り

No.152 大川産|白写り

No.160 鈴清産|秋翠

No.161 AOあおきや産|孔雀

No.162 AOあおきや産|孔雀

No.163 AOあおきや産|九紋竜

No.164 越路産 |丹頂昭和

No.165 AOあおきや産 |紅銀河